• Tối ưu thẻ title.
Mô tả ngắn gọn chủ đề trang, 7-10 kí tự, nên đặt từ khóa bên trái tiêu đề.
Nội dung tiêu đề phải duy nhất trong toàn bộ 1 website

• Tối ưu thẻ mô tả.
Miêu tả chi tiết lợi ích trang web, chiều dài kí tự 100-170, chứa từ khóa.
Nội dung mô tả phải là duy nhất trong toàn bộ website: Các trang khác nhau thì tiêu đề khác nhau và nội dung khác nhau.
Nội dung Title và Description sẽ được xuất hiện trong kết quả tìm kiếm trên Google. Nội dung viết càng hấp dẫn thì lượng truy cập website càng cao.

• Tối ưu hóa các thẻ heading(H1, H2, H3...).
Dùng để định dạng các đề mục trong nội dung. Có 6 thẻ heading từ H1 đến H6.
Trong đó, H1 sẽ có độ nhấn mạnh cao nhất, font chữ lớn nhất và giảm dần cho đến H6.
Font chữ càng lớn thì nội dung càng quan trọng, cần chứa từ khóa.
Ngoài ra có thể sử dụng thể <strong>in đâm</strong>, hoặc <em>in nghiêng</em> để nhấn mạnh từ khóa so với các từ xung quanh

• Tối ưu SEO Friendly ( Đường dẫn thân thiện )
Là đường dẫn có chứa từ khóa, tiêu đề bài viết.

• Tối ưu hình ảnh.
Tên file ảnh.
Thẻ ALT (mô tả ảnh).
Dòng chú thích phía dưới ảnh.

• Tối ưa mật độ từ khóa ( Keywords desity ).
Mật độ từ khóa cần SEO cao nhất trong trang web
Không lặp lại từ khóa quá nhiều trong mỗi đoạn văn bản (>=3 là được)
Mật độ từ khóa tốt nhất là 2%-5%.